Stanovy

Stanovy Středočeského badmintonového svazu, o.s.
I. Forma:                                       Občanské sdružení
II. Název:                                      Středočeský badmintonový svaz, o.s.
III. Sídlo:                                       Wolkerova 2771, 272 01 Kladno
                                      
IV. Charakter sdružení:
 Středočeský badmintonový svaz je právnickou osobou ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 Středočeský badmintonový svaz je občanským sdružením působícím na území Středočeského kraje.
 Zkratka názvu sdružení je StčBas, o.s.

V. Základní cíle sdružení:
 Organizovat a řídit činnost badmintonového hnutí na území Středočeského kraje (Středočeská oblast);
 Organizovat a řídit badmintonové soutěže na území Středočeského kraje;
 Podporovat růst členské základny, rozvíjet výkonnostní růst hráčské základny, zabezpečovat vzdělávání pro trenéry, rozhodčí a další funkcionáře;
 Obhajovat zájmy svých členů;
 Vhodnými formami propagovat badmintonové hnutí na území Středočeského kraje;
 Provozovat hospodářskou činnost ke zlepšení ekonomických podmínek pro vlastní činnost v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Formy činnosti sdružení jsou zejména:
 Spolupráce se sportovními subjekty na území Středočeského kraje;
 Spolupráce se vzdělávacími zařízeními všech stupňů;
 Propagační a popularizační činnost;
 Semináře, školící a doškolovací akce, krátkodobé kursy;
 Informační činnost.

VII. Členství ve sdružení:
1. Členy sdružení jsou:
 právnické osoby (badmintonové kluby a oddíly působící na území Středočeského kraje
 fyzické osoby nezařazené do těchto klubů/oddílů,
 které přistoupily ke stanovám sdružení a byly přijaty za členy sdružení v souladu s těmito stanovami. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky provedeného valnou hromadou sdružení (dále jen VH). O přijetí rozhodují členové sdružení na časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně (zápis z VH). Sdružení vede evidenci členů.
 Prvními členy sdružení jsou osoby, které předložily písemnou přihlášku přípravnému výboru před vznikem sdružení a jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Stanov. Jejich členství vzniká registrací StčBas, o.s. u MV ČR.


2. Člen sdružení má právo:
 Zúčastnit se VH sdružení,
 Být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení, podávat návrhy, klást otázky;
 Být informován o činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat výhod plynoucích ze členství. Zástupci členů – právnických osob – jsou povinni prokázat své zmocnění k jednání za takovou právnickou osobu, vč. nominace do orgánů sdružení, písemně.

3.   Člen sdružení má povinnost:
 Řídit se Stanovami StčBas, o.s.;
 Respektovat další obecné i sportovně-technické dokumenty vydané ČBaS a StčBaS, o.s. (vč. dokumentů vydaných komisemi těchto orgánů).

4.  Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit sankce, pokud činnost člena bude v rozporu se zájmy a stanovami sdružení.
Jde především o:
 Písemné napomenutí člena sdružení (provede výbor sdružení)
 Vyloučení ze sdružení v případě hrubého porušení stanov sdružení (navrhne výbor sdružení, rozhodne VH sdružení)
 Písemné napomenutí člena sdružení při nevhodném chování, jako jsou urážky členů sdružení, morální poklesky, které poškozují jméno sdružení-(výbor sdružení může pozastavit členovi činnost ve sdružení do doby rozhodnutí VH)

5. Členství ve sdružení zaniká:
 Vystoupením člena ze sdružení (oznamuje se doporučeným dopisem adresovaným výboru sdružení)
 Vyloučením člena
 Zánikem člena – právnické osoby
 Úmrtím člena – fyzické osoby
 Zánikem sdružení

VIII. Organizační uspořádání sdružení:
Strukturu Středočeského badmintonového svazu, o.s. tvoří:
 Valná hromada StčBaS (pro účely těchto stanov také „VH sdružení“)
 Výkonný výbor StčBaS
 Předseda StčBaS
 Člen pověřený kontrolou

Valná hromada StčBaS je nejvyšším orgánem sdružení. Mohou se jí zúčastnit všichni členové StčBaS o.s., každá právnická osoba je na ní zastoupena jedním zástupcem. VH se zúčastní také výbor StčBaS, o.s., jeho předseda a člen pověřený kontrolou (všichni s hlasem rozhodujícím). Zúčastnit se mohou také hosté (bez práva hlasovacího).
Řádnou VH svolává nejméně jedenkrát ročně (pravidelně v období před sněmem Českého badmintonového svazu – dále jen StčBaS) předseda StčBaS. VH se sejde také, pokud o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení nebo o tom rozhodne výbor StčBaS. Termín svolání je nejpozději do 14 dnů od požádání. V pozvánce na VH musí být kromě místa a data konání VH uveden program jednání.
Rozhodnutí VH se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů sdružení.
VH je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Pokud svolaná VH není usnášení schopná nebo se v průběhu jednání stane neusnášeníschopnou, svolává se nejpozději do 14 dnů náhradní VH sdružení se stejným programem jednání, která přijetí rozhodnutí schvaluje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení. Zápis z jednání VH podepisuje spolu s předsedou sdružení zvolený člen výboru StčBaS (ověřovatel).
Zápis z jednání se zveřejňuje na webových stránkách Středočeského badmintonového svazu, o.s.
VH StčBaS má následující pravomoci:
 Rozhoduje o přijetí za člena sdružení a o vyloučení člena sdružení;
 Volí výbor StčBaS, předsedu StčBaS a člena pověřeného kontrolou na roční volební období;
 Schvaluje zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření StčBaS;
 Doplňuje a mění stanovy StčBaS;
 Stanovuje členské příspěvky;
 Volí delegáty na Sněm Českého badmintonového svazu.

Výkonný výbor StčBaS řídí činnost sdružení mezi jednáními VH. Tvoří jej předseda sdružení a ….. (2) další členové, volení VH. Výbor se schází podle potřeby, schůzi svolává předseda StčBaS na základě požadavku kteréhokoli člena výboru. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda StčBaS.
Výbor provádí především:
 Řízení soutěží v průběhu sezóny
 Přípravu jednání VH
Výbor spolupracuje s Českým badmintonovým svazem.
Prvními členy Výboru StčBaS jsou z rozhodnutí přípravného výboru:
Předseda: Bc. Daniel Skrčený
Členka:  Bc. Martina Vacková
Člen:  Jiří Modlinger

 


Předseda StčBaS:
 Jedná jménem sdružení
 Zastupuje StčBaS ve VV ČBaS, jehož je z titulu své funkce členem
Prvním předsedou StčBaS, o.s. je z rozhodnutí přípravného výboru

Člen pověřený kontrolou:
 Je volen VH
 Provádí kontrolu hospodaření a činnosti StčBaS
 Informuje VH o výsledcích své kontrolní činnosti
Prvním členem pověřeným kontrolou je z rozhodnutí přípravného výboru

Funkční období prvních členů orgánů StčBaS jmenovaných přípravným výborem trvá do …….2016

 


IX. Hospodaření sdružení
1) Majetek sdružení vzniká 
• z příspěvků členů sdružení,
• z grantů, dotací a darů
• z vedlejší výdělečné činnosti StčBaS.
2) Návrh rozpočtu zpracovává výbor sdružení a schvaluje jej VH.
3) Získané prostředky jsou používány na pokrytí nákladů spojených
• s administrativně-správními výdaji StčBaS
• se sportovní činností organizovanou StčBaS
4) Kontrolu hospodaření provádí člen sdružení pověřený kontrolou.
X. Závěrečná ustanovení
1. StčBaS je součástí Českého badmintonového svazu jako orgán II. řídícího stupně dle Stanov ČBaS (čl. 6 a 15). Za StčBaS jedná ve všech věcech ve vztahu k ČBaS předseda sdružení, případně jím pověřený člen výboru sdružení.
2. Stanovy sdružení mohou být měněny pouze rozhodnutím VH, ke schválení změn je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
3. Sdružení zanikne rozhodnutím VH schváleným hlasy nejméně dvou třetin všech členů sdružení.
4. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená VH, která rozhodla od zrušení sdružení.
5. Tyto stanovy byly schváleny prvními členy sdružení v Praze  dne 2.9.2012 a ode dne registrace MV ČR jsou platné.