Členský poplatek pro StčBaS, o.s.

24.10.2013 14:32

V souladu s plněním úkolů valné hromady byl založen nový účet StčBaS, o.s.. Z důvodu efektivnosti a minimalizaci nákladů na adminitrativu se nám podařilo zajistit bezplatné vedení účtu u Komerční banky a.s. po dobu 3let.

Na základě založení účtu žádám všechny oddíly/kluby, které jsou sdruženy ve Středočeském badmintonovém svazu o.s. o úhradu členských přípspěvků. Roční úhrada v souladu s usnesením vlané hromady je ve výši 1.500Kč/rok/oddíl/klub. Kluby/oddíly, které byly u založení našeho občanského sdružení uhradí za rok 2012 částku 500Kč, za rok 2013 tyto zakládající kluby/oddíly a kluby/oddíly, které přistoupily do 1.1.2013 uhradí částku 1.000Kč. Kluby/oddíly, které přistoupily v průběhu roku 2013 uhradí členské příspěvky v poměrné výši od následujícího čvrtletí po jejich přijetí do Středočeského badmintonového svzu, o.s.. Žádáme kluby/oddíly, aby jako konstatní symbol uváděly svá IČ a variabilní symbol bude rok, pro který je hraze členský příspěvek a do zprávy pro příjemce uvedly. Tyto finanční prostředky budou používány v souladu se schváleným rozpočtem svazu a předkládány k závěrečnému schválení rozpočtu pro daný kalendářní rok. Děkujeme

autor: Dan Skrčený

PŘÍKLAD:

Číslo účtu příjemce: 107-5312480237/0100

Konstatní symbol: 0308

Variabilní symbol: čislo klubu/oddílu v seznamu klubů/oddílů StčBaS, o.s./rok za který hradíte členský poplatek

Zpráva pro příjemce: členský příspěvek StčBaS, o.s. 2013